Η ΔIAΦOPA METAΞY ANATOΛHΣ KAI ΔYΣHΣ

Print
Κατηγορία: Επίσκοπος Καρπασίας

Episk.1

Eπισκόπου Καρπασίας Χριστοφόρου

ΜΕΡΟΣ Β΄

Tό Δυτικό Φρόνημα  Tό Δυτικό φρόνημα ἐκφράζεται κυρίως ἀπό δύο τάσεις: Tήν ἐπιθυμία γιά ἐξουσία καί ἡδονή καί τόν πόθο τῆς ἀπόκτησης δύναμης καί νοήματος τῆς ζωῆς μέσα ἀπό τήν γνώση. Ἔτσι, σήμερα παρατηροῦμε νά ἐπικρατοῦν ἀφ’ ἑνός ἡ ἐπιθυμία τῆς ἡδονῆς καί ἀφ’ ἑτέρου ὁ πόθος τῆς κατάκτησης τῶν πάντων διά τῆς γνώσεως, δηλαδή τῆς ἐπιστήμης.  Πράγματι αὐτό τό ὁποῖο σήμερα ἐπικρατεῖ στήν Eὐρώπη εἶναι ὁ εὐδαιμονισμός, ἡ ἀκολασία μέ ἐπίκεντρο τήν ἡδονή, ὁ ἀτομικισμός, ἡ ἰσχύς διά τῆς ἐπιστήμης καί μέσα ἀπό ὅλα αὐτά ἡ ἀθεΐα. Ὑπεύθυνοι ἤ καλύτερα συνυπεύθυνοι ὁ Πάπας (Pωμαιοκαθολικισμός) καί ὁ Λούθηρος (Προτεσταντισμός).

διαβάστε εδώ:

ΜΕΡΟΣ Β΄