Αποκρυφισμός και νέες αιρέσεις

Μεγάλη η έξαρση του αποκρυφιστικού φαινομένου στην εποχή μας.  Απασχολεί όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο και βέβαια ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη στην Ελλάδα, όπου κατατέθηκαν σοβαρές και επίσημες τεκμηριωμένες θέσεις, για το τι είναι ο Αποκρυφισμός και πώς μπορεί κάποιος να προφυλαχθεί.

Περισσότερα:

COACHING ΚΑΙ MENTORING - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη.
μέλους τῆς Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων

Ο ό­ρος c­o­a­c­h­i­ng (προ­πό­νη­ση) προσ­δι­ο­ρί­ζει την κα­τάρ­τι­ση ή την α­νά­πτυ­ξη στην ο­ποί­α έ­να πρόσω­πο, που ο­νο­μά­ζε­ται «προ­πο­νη­τής» (c­o­a­ch), υ­πο­στη­ρί­ζει έ­ναν μα­θη­τή, για την ε­πί­τευ­ξη ε­νός συγ­κε­κρι­μέ­νου προ­σω­πι­κού ή ε­παγ­γελ­μα­τι­κού στό­χου. Ο μα­θη­τής κα­λεί­ται με­ρι­κές φο­ρές και «c­o­a­c­h­ee». Πε­ρι­στα­σια­κά, η κα­θο­δή­γη­ση μπο­ρεί να ση­μαί­νει μια ά­τυ­πη σχέ­ση με­τα­ξύ δύ­ο αν­θρώ­πων, εκ των ο­ποί­ων ο έ­νας έ­χει πε­ρισ­σό­τε­ρη εμ­πει­ρί­α και τε­χνο­γνω­σί­α α­πό τον άλ­λο και προ­σφέ­ρει συμ­βου­λές και κα­θο­δή­γη­ση, κα­θώς ο δεύ­τε­ρος δι­δά­σκε­ται

Περισσότερα:

Μαθήματα αποκρυφισμού στα Σχολεία Στέϊνερ

Μετάφραση-Επιμέλεια Ελένη Ζήνωνος

Με την ελεύθερη και άνετη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού τους συστήματος, τα σχολεία Στέϊνερ αποτελούν εδώ και χρόνια μια εναλλακτική λύση για πολλούς γονείς στο θέμα της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους. Αλλά, σύμφωνα και με δημοσίευμα της Αγγλικής διαδικτυακής εφημερίδας Independent, κάποιοι απ’αυτούς τους γονείς έχουν εντοπίσει μια πιο σκοτεινή πλευρά των μαθημάτων που διδάσκονται στα λεγόμενα ελεύθερα σχολεία, ή σχολεία Βάλντορφ - Στάϊνερ (Waldorf –Steiner schools).

Περισσότερα:

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ1

Του Οσιολ. Μοναχού π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη, μέλους του Πνευμ. Συμβουλίου της Π.Ε.Γ.

(α’ μέρος)

Τι είναι ο εσωτερισμός;

Ο εσωτερισμός είναι μία έννοια πολυσήμαντη. Ας ξεκινήσουμε με μία περιγραφική πιο πολύ προσέγγιση.

Σύμφωνα με τους Georg Schmid και Georg Otto Schmid, «Οι εσωτεριστές θεωρούν τον εσωτερισμό ως μία πανάρχαια ανθρώπινη σοφία, ως πανάρχαια θρησκεία που είναι κρυμμένη στην ανθρώπινη ψυχή και που καταδιώκεται πάντοτε από τις επίσημες θρησκείες, αλλά δεν νικάται ποτέ. 

Περισσότερα:

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

τοῦ Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ Θ.

Ὁ Ἀποκρυφισμός, ἕνα ἀρχαῖο, πολύμορφο, ἀνθρωποκεντρικὸ καὶ δαιμονοκίνητο Σύστημα, ποὺ ἔχει τὶς ρίζες του στὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν προσπάθεια νὰ ἱκανοποιήση τὴν βαθύτατη ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἀληθινῆς καὶ ἀπόκρυφης γνώσεως.

Ὁ μακαριστὸς πατὴρ Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος διακρίνει τὸν Ἀποκρυφισμὸ σὲ θεωρητικὸ καὶ πρακτικό. Ὁ θεωρητικὸς Ἀποκρυφισμὸς ἐμφανίζεται νὰ ἀπαντᾶ στὰ θεολογικὰ, κοσμοθεωριακὰ καὶ ἀνθρωπολογικὰ ἐρωτήματα, ἐνῶ ὁ πρακτικὸς καλύπτει ὅλες τὶς ἀπόκρυφες τεχνικές, «μὲ τὶς ὁποῖες οἱ ἀποκρυφιστὲς πιστεύουν ὅτι ἀνακαλύπτουν ἀπόκρυφες γνώσεις καὶ ὑποτάσσουν ἀπόκρυφες δυνάμεις, ποὺ χρησιμοποιοῦν γιὰ τοὺς σκοπούς τους»[1].

Περισσότερα:

ΤΟ ΡΕΪΚΙ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΤΙΝ;

Λέοντος Μπράνγκ, ∆ρος Θεολογίας

Τὸ Ρέϊκι ἐντάσσεται στὸν πρακτικὸ ἀποκρυφισµό. Μὲ τὸν ὅρο ἀποκρυφισµὸ προσδιορίζονται οἱ ἱκανότητες καὶ τὰ φαινόµενα ποὺ δὲν µποροῦν νὰ ἑρµηνευθοῦν µὲ βάση τὴν ἐπιστηµονικὴ σκέψη. Ναὶ µὲν τὸ Ρέϊκι δὲν παρουσιάζει ἐπίσηµα ἕνα σύστηµα ἑρµηνείας τοῦ κόσµου (χαρακτηριστικὸ τοῦ θεωρητικοῦ ἀποκρυφισµοῦ) - γι’ αὐτὸ καὶ ἀρνεῖται γιὰ τὸν ἑαυτό του ὅτι εἶναι θρησκεία - ἀλλὰ αὐτὸ δὲν µπορεῖ νὰ σηµαίνει ὅτι οἱ τεχνικὲς ποὺ χρησιµοποιεῖ δὲν εἶναι ἀποκρυφιστικές, ἕνα εἶδος «ἀπόκρυφης ἐπιστήµης».

Περισσότερα:

"Η διείσδυση του Αποκρυφισμού στον κόσμο των παιδιών"

apokr

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαῒου 2015, τό ἀπόγευμα, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀμαρουσίου, ἡμερίδα μέ τό ἀνωτέρω θέμα. Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀνεγνώσθη ὁ Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλλου. Ἐν συνεχεία παρουσιάσθηκαν τέσσερις ἐπίκαιρες εἰσηγήσεις τῶν:

α) Πρωτ/ρου Νικολάου Γαβαλᾶ, ἐφημερίου Ι.Ν Ἁγ. Ἀποστόλων Ψαλιδίου Ἀμαρουσίου, μέ θέμα: «Τό σκηνικό στή σύγχρονη νεανική μουσική».

β) Ἑλένης Βασσάλου, θεολόγου μέ θέμα: « Νεανικά ἀτοπήματα στό χῶρο τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ».

γ) Προδρόμου Μαυρίδου, ἐκπαιδευτικοῦ μέ θέμα: «Λίγο ἀπό τό κρυμμένο νόημα τῶν πολεμικῶν τεχνῶν» καί

δ) Ἰωάννου Μηλιώνη, μέλους Π.Ε.Γ μέ θέμα:« Βιβλία, περιοδικά, ταινίες,TV,παιγνίδια».

Περισσότερα:

Πρώην ἀστρολόγος: Οἱ ἀστρολόγοι εἶναι ὄργανα τοῦ διαβόλου!

apokr.

Ο ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ εἶναι συνδυασµὸς δαιµονικῆς ἐνέργειας καὶ ἀπάτης. Καὶ τὰ δύο «προϊόντα» τοῦ διαβόλου.
Οἱ πολυπληθεῖς ἀστρολόγοι εἶναι οἱ πλέον «συνεπεῖς» ὑπηρέτες τοῦ διαβόλου, οἱ ὁποῖοι µέσῳ τῆς ἀπάτης τῆς ἀστρολογίας, προωθοῦν τὸν ἀποκρυφισµό, δηλαδὴ τὴ λατρεία τοῦ διαβόλου, στὶς πλατιὲς µᾶζες.

Περισσότερα:

Ἀποκρυφιστικαί προσεγγίσεις Βιβλικῶν δεδομένων

Ἡ περίπτωσις τοῦ Πνευματισμοῦ 

Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

 pnevmatismos

Ὁ Πνευματισμός τόσο στήν κλασική του μορφή ὅσο καί στή μεταγενέστερη ἐξέλιξή του, σέ ὅλες τίς παραλλαγές, ὅπως κι ἄν αὐτοπροσδιορίζεται (ἐπιστημονικός - ὑλιστικός – θρησκευτικός) ἀνήκει στόν σκληρό πυρήνα τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ καί ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς πλέον γνωστές μορφές ἔκφρασής του.

Καί στόν ἐν λόγῳ ἀποκρυφιστικό χῶρο δέν ἀπουσιάζουν περιπτώσεις ὅπου διάφορα γεγονότα καί χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς προσάγονται ἀπό τούς Πνευματιστές ὡς μαρτυρίες - ἀποδείξεις γιά τήν ὑποτιθέμενη ἀξιοπιστία τῶν ἰσχυρισμῶν τους.

Περισσότερα:

Όλοι φόρεσαν τα κέρατα (του διαβόλου) στα Grammys

kerata1

Προφανώς υπάρχουν αρκετά άτομα σε αυτόν τον κόσμο που ξοδεύουν τον χρόνο τους για να παρακολουθήσουν σκουπίδια του στυλ «τελετή απονομής βραβείων Grammy». 
Οι πολυδιαφημιζόμενες αυτές «τελετές» λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, ως πλατφόρμα προώθησης του αποκρυφισμού, της χριστιανοφοβίας και της ομοφυλοφιλικής ατζέντας με ένα "γκλάμουρ" περιτύλιγμα. Στο φετινό
 show υπήρχε πληθώρα κεράτων που φόρεσαν στο κεφάλι τους με μεγάλη προθυμία και «ευθυμώντας» τα άτομα που πήγαν εκεί. 

Περισσότερα:

Γνωστικισμός και Νέο-Γνωστικισμός-Αίρεση και παραθρησκεία

 Ἐκ τοῦ Γραφείου ἐπὶ τῶν Αἱρέσεων

τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Θεσσαλιώτιδος καί Φαναριοφερσάλων 

gnostikismos

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη ἔχει ἐνημερώσει καὶ κατὰ τὸ παρελθὸν διὰ τοῦ Τύπου περὶ τῆς αἱρέσεως τοῦ Γνωστικισμοῦ καὶ τῶν παραθρησκευτικῶν ὁμάδων τοῦ Νεο-Γνωστικισμοῦ.

Ἐπανερχόμεθα διεξοδικώτερα ἐπὶ τοῦ θέματος, καθόσον οἱ Γνωστικοὶ (ὀπαδοὶ τοῦ Γνωστικισμοῦ) ἐξακολουθοῦν νὰ δραστηριοποιοῦνται στὴν πόλη μας καὶ δὲν θὰ ἦταν καθόλου εὐχάριστο ἂν κάποιοι παρασύρονταν ἀπὸ τὶς αἱρετικὲς διδασκαλίες τους ἐξαιτίας ἐλλιποῦς ἐνημερώσεως.

Περισσότερα:

Κρυμμένες δυνάμεις, αόρατες ιεραρχίες, άγνωστοι αρχηγοί παρελαύνουν στο «σύγγραμμα» της αποκρυφίστριας του 19ου αιώνα Μπλαβάτσκι. Μια μαγική ελίτ με την οποία αργότερα προσπάθησε να έλθει σε «επαφή» ο Χίμλερ, αρχηγός των SS

Του συγγραφέα Αναστάση Βιστωνίτη

foto

Η αποκρυφιστική φιλολογία δεν αντέχει κατά κανόνα σε σοβαρή κριτική. Δύο χρόνια ωστόσο πριν από την είσοδο της τρίτης μεταχριστιανικής χιλιετίας εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο εξακολουθούν λίγο ως πολύ να πιστεύουν στον «ζωικό» μαγνητισμό, σε κρυφές δυνάμεις, μυστικές αδελφότητες ή αόρατες ιεραρχίες. Τα μέντιουμ, οι χαρτορίχτρες και οι τσαρλατάνοι του πνευματισμού γνωρίζουν νέες δόξες σε όλο τον κόσμο, όπως και στη χώρα μας. Έχουν μάλιστα εκσυγχρονισθεί και κάποιοι από αυτούς βρίσκονται και στο Internet.

Περισσότερα:

Νεώτερα απόκρυφα «Ευαγγέλια» Σύγχρονοι προσπάθειαι παραμορφώσεως του Προσώπου του Χριστού

Του πρωτ. π. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Επικ. Καθ. Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

apokryfa

Απόκρυφα κείμενα στην ιστορία της Εκκλησίας θεωρούνται ψευδεπίγραφα κείμενα, που συντάχθηκαν από άγνωστους αιρετικούς συγγραφείς και έχουν μυθώδες περιεχόμενο. Μία από τις κατηγορίες των αρχαίων απόκρυφων κειμένων είναι τα λεγόμενα «Απόκρυφα Ευαγγέλια». Λαμβάνοντας αφορμή από το περιεχόμενο των Κανονικών Ευαγγελίων, οι αρχαίοι αιρετικοί συγγραφείς στα «Απόκρυφα Ευαγγέλια», άλλοτε αλλοιώνουν και άλλοτε προσθέτουν γεγονότα και λόγια, στην προσπάθειά τους να διαδώσουν τις αιρετικές τους αντιλήψεις.

Περισσότερα:

Σπρώχνουν τα παιδιά μας στον Αποκρυφισμό ….

Σοφία Τσέκου
Εκπαιδευτικός

apokryfismos

Το ότι η Νέα Εποχή  επιβάλλεται  με τους αλλοτριωτικούς ρυθμούς της σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής είναι όχι μόνο πρόδηλο, αλλά και προ πολλού γνωστό. Παρ΄ όλα αυτά δεν μπορεί να μην αγανακτεί  και να μην οργίζεται κανείς, όταν διαπιστώνεται η ολοένα και με ταχείς ρυθμούς διείσδυση διεστραμμένων ιδεολογιών στις υπό διαμόρφωση  συνειδήσεις νεαρών ατόμων. 

Μηνύματα ύποπτα, συγκεχυμένα σήματα,  αποκρυφιστικά σύμβολα και γενικά όλα τα ζοφώδη στοιχεία  μιας νοσηρής  και διαστρεβλωμένης εικόνας του ανθρώπου διοχετεύονται αφειδώς, μέσα από δράσεις που απευθύνονται  στα παιδιά μας.  

Η μόδα, η μουσική, ο κινηματογράφος, οι στίχοι τραγουδιών, τα αναγνώσματα, ακόμα και αυτά τα ίδια τα σχολικά βιβλία, αλλά και κάποιες μαθητικές εκδηλώσεις (δες schoοlwave) έχουν  επιστρατευθεί, προκειμένου να μετατρέψουν τους έφηβους της πατρίδας μας σε άμορφο ανθρωποπολτό,  αποχαυνωμένο και χειραγωγούμενο. Στο βωμό της Νέας Εποχής απαιτείται η θυσία της νεανικής ικμάδας και η μετατροπή των συνειδήσεων των μαθητών μας από ελεύθερα πρόσωπα σε μηχανικά εξαρτήματα. 

Περισσότερα:

Τά Ἡλιοστάσια. Ἡ παγανιστική καί ἀποκρυφιστική χρήσις τους

Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ 

iliostasia

Τά ἡλιοστάσια (22 Δεκεμβρίου, 21 Ἰουνίου) εἶναι ἕνα φυσικό ἀστρονομικό φαινόμενο, πού ἔχει σχέση μέ τήν καθημερινή ἀλλαγή, μετατόπιση τῆς θέσεως τοῦ ἡλίου στό οὐράνιο στερέωμα, κατά τή διάρκεια τοῦ ἔτους. Ὡς ἀστρονομικό φαινόμενο, λέγουν οἱ εἰδικοί, τό θερινό ἀπό τό χειμερινό ἡλιοστάσιο εἶναι ἐκ διαμέτρου ἀντίθετα μεταξύ τους ὡς πρός τήν τροπή τοῦ ἡλίου. Οἱ δύο αὐτές ἡμέρες τό χρόνο στόν ἀρχαῖο παγανιστικό κόσμο ἦταν συνδεδεμένες καί μέ τό φαινόμενο τῆς Ἡλιολατρίας, τή λατρεία δηλαδή τοῦ ἡλίου ὡς θεοῦ.

Περισσότερα:

«Τα άστρα μιλούν για σας…»

astra

«Τα άστρα μιλούν για σας» είναι ένας συνηθισμένος τίτλος με τον όποιο οι πλανεμένοι ή απατεώνες αστρολόγοι προσπαθούν να παρα­πλανήσουν τούς ανθρώπους και να τούς κάνουν πελάτες τους. Και παραπλανούν δυστυχώς πολλούς, απομυζώντας τα χρήματά τους και κάνοντάς τους δού­λους των ανοησιών τους.

Παρατηρώντας κανείς τη μεγάλη βιο­μηχανία των αστρολογικών επιχειρήσεων που έχουν στήσει οι επιτήδειοι, ένα πράγμα διαπιστώνει, ότι ο άνθρωπος εί­ναι ανόητος. Ο λόγος του Θεού υπήρξε ξεκάθαρος και απόλυτος: «Οὐχ εὑρεθήσεται ἐν σοὶ περικαθαίρων τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἢ τὴν θυγατέρα αὐτοῦ ἐν πυρί, μαντευόμενος μαντείαν, κληδονιζόμενος καὶ οἰωνιζόμενος»· δεν επιτρέπεται να βρί­σκεται ανάμεσά σας άνθρωπος που θα εξαγνίζει τάχα τον γιο ή την κόρη του πά­νω από τη φωτιά, ούτε άνθρωπος που θα κάνει μαντείες ή θα παρατηρεί τη φύση και τα όρνια για να μαντεύει (Δευτ. ιη' 10).

Περισσότερα:

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΣΟΦΙΑΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτωρος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

theoso

Η Θεοσοφία έχει χαρακτηριστεί πολύ σωστά από τους A. Fincke - M. Pöhlmann ως η «μητέρα του σύγχρονου Εσωτερισμού» και επιπλέον είναι η μήτρα, από την οποία προήλθαν και τροφοδοτήθηκαν, κατά τρόπο συστηματικό, πολλές νεότερες αποκρυφιστικές κινήσεις.

Η παρουσία του εν λόγω αποκρυφιστικού και συγκρητιστικού συστήματος στον ελληνικό χώρο, για πρώτη φορά, μαρτυρείται τον 19ο αιώνα με την ίδρυση, το έτος 1879, στην Κέρκυρα της πρώτης Θεοσοφικής Στοάς με την ονομασία «Ιονική Στοά» (Βλ. πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Η Ιστορία του Εσωτερισμού στην Ελλάδα, Αθήνα 2007, σ. 11-12).

Περισσότερα:

BÔ - YIN - RÂ

Μία Αποκρυφιστική κίνησις

Του Πρωτ. Βασιλείου Α. Γεωργοπούλου, Λέκτορος Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

joseph

Μεταξύ των αποκρυφιστικών κινήσεως που ιδρύθηκαν το πρώτο τέταρτο του 20ού αιώνα ανήκει και η κίνηση BÔ - YIN - RÂ. Ιδρυτής της εν λόγω αποκρυφιστικής κίνησης υπήρξε ο Joseph Anton Scheiderfranken (1876-1943), ο οποίος ήταν Γερμανός μηχανικός, ζωγράφος και συγγραφέας 32 εσωτεριστικών βιβλίων, ο οποίος είχε επισκεφθεί και την Ελλάδα.

Η εν λόγω κίνηση δημιουργήθηκε ύστερα από μια μακρά περιπλάνηση του ιδρυτή της σε διάφορους αποκρυφιστικούς χώρους και θεωρίες, ενώ είχε θητεύσει και ασχοληθεί επισταμένως με τη Θεοσοφία.

Περισσότερα:

Η αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ και ο σύγχρονός μας άγιος Πορφύριος

gnosticism

Ἐπανερχόμενοι, ὅπως ὑποσχεθήκαμε, στὴν αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ, θὰ ἀναφερθοῦμε σήμερα ἐν συντομίᾳ στὴν βασική του διδασκαλία περὶ κακοῦ θεοῦ καὶ κακοῦ κόσμου, ἀφήνοντας στὴν συνέχεια τὸν σύγχρονό μας ἅγιο Πορφύριο νὰ διασκεδάσει ἁγιοπνευματικῶς τὴν θέση αὐτὴ μὲ τὸν δικό του ξεχωριστό, ἁπλοϊκό, ἀλλὰ τόσο ἄμεσο καὶ γλαφυρὸ τρόπο.

Ὁ Γνωστικισμός, θὰ πρέπει νὰ γνωρίζουμε, εἶναι ἕνα πολὺ ἀρχαῖο καὶ παγκόσμιο φιλοσοφικοθρησκευτικὸ σύστημα, ποὺ φθάνει μέχρι τὶς ἡμέρες μας. Ὀνομάζεται Γνωστικισμὸς καὶ οἱ ὀπαδοί του Γνωστικοί, διότι ἐπιδιώκουν τὴν ἀπολύτρωση μέσῳ τῆς γνώσεως. Γιὰ τὸν Γνωστικισμὸ ὁ ὑλικὸς κόσμος εἶναι ἀπὸ τὴν φύση του κακός. Δημιουργὸς αὐτοῦ τοῦ (κακοῦ) κόσμου εἶναι ἕνας κατώτερος, κακὸς θεός. Συνεπῶς, ὁ ἄνθρωπος, γιὰ νὰ λυτρωθεῖ, θὰ πρέπει νὰ παλέψει ἐναντίον τοῦ κακοῦ θεοῦ καὶ νὰ ἀπελευθερωθεῖ ἀπὸ τὰ δεσμὰ τῆς κακῆς ὕλης. Αὐτὸ θὰ γίνει μέσῳ τῆς γνώσεως. 

Περισσότερα:

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ Η ΥΠΟΥΛΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ ΓΝΩΣΤΙΚΙΣΜΟΥ

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ

ΘΕΣΣΑΛΙΩΤΙΔΟΣ ΚΑΙ ΦΑΝΑΡΙΟΦΕΡΣΑΛΩΝ

Καρδίτσα 7 Φεβρουαρίου 2014 

Karditsa

Μὲ διαφημιστικὰ φυλλάδια, ἀνακοινώσεις στὸν Τύπο, διαλέξεις κ.. προσπαθεῖ αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ νὰ ἀποκτήσει ἐρείσματα, ὀπαδοὺς καὶ ὑποστηρικτὲς στὴν πόλη μας, τὴν Καρδίτσα, καὶ στὴν εὐρύτερη περιοχή μας. 

Ἡ Ἱερά μας Μητρόπολη, ἐπαγρυπνώντας, ὡς ὀφείλει, ὑπὲρ τοῦ ποιμνίου της, ἐπιθυμεῖ διὰ τοῦ παρόντος νὰ ἐνημερώσει ἅπαντας ὅτι ἡ αἵρεση τοῦ Γνωστικισμοῦ εἶναι ὕπουλη καὶ ἄκρως ἐπικίνδυνη.

Οἱ Γνωστικοὶ παρουσιάζονται στὶς ἡμέρες μας μὲ φιλοσοφικό, ἐπιστημονικό, κοινωνικὸ ἢ ἄλλο προσωπεῖο, τὸ βάθος ὅμως τῆς σκέψεώς των καλύπτει ὁ γνόφος τοῦ ἀποκρυφισμοῦ, τῆς παραθρησκείας, τῆς μαγείας.

 

Περισσότερα:

Tuesday the 21st. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©