Σαϊεντολογία, «η μεγάλη απάτη»

Print
Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Ἡ Γαλλικὴ Δικαιοσύνη ἀσχολήθηκε καὶ πάλι μὲ τὰ ἔργα καὶ τὶς ἡμέρες τῆς  λεγόμενης Σαϊεντολογίας. Ἡ εἴδηση μᾶς πληροφορεῖ: «Γιὰ ‘‘ἀπάτη ἀπὸ ὀργανωμένη συμμορία’’ καταδικάσθηκαν χθὲς ἀπὸ τὸ Ἐφετεῖο τῶν Παρισίων δύο ὀργανισμοὶ τῆς Ἐκκλησίας τῆς Σαϊεντολογίας καὶ ἐκλήθησαν νὰ πληρώσουν πρόστιμο 600.000 εὐρώ. Παράλληλα καταδικάσθηκαν πέντε σαϊεντολόγοι μὲ ποινὲς φυλακίσεως ἕως δύο ἐτῶν. Τὸ Ἐφετεῖο ἀπεφάνθη ὅτι οἱ κατηγορούμενοι ἐπωφελήθηκαν ἀπὸ τὴν εὐάλωτη θέση πρώην ὀπαδῶν γιὰ νὰ τοὺς ἀφαιρέσουν μεγάλα χρηματικὰ ποσά» («Ἑστία» 3-2-2012).

Εἶναι θλιβερὸ στὸν 21ο αἰώνα νὰ ὑπάρχει «ἀπάτη ἀπὸ ὀργανωμένη συμμορία» ἐν ὀνόματι τῆς  ἐπιστήμης ἢ ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας. Διότι ἡ Σαϊεντολογία, ποὺ παρουσιάζεται καὶ ὡς Ἐκκλησία, ἐνῶ δὲν ἔχει καμία  σχέση μὲ ἐκκλησία, «ἐπωφελεῖται ἀπὸ τὴν  εὐάλωτη θέση» κάποιων ἀτόμων «γιὰ νὰ τοὺς ἀφαιρέσει μεγάλα χρηματικὰ ποσά». Ἤδη ὅμως τὸ προσωπεῖο της ἔπεσε. Παρουσιάσθηκε ἀπὸ τὸν ἱδρυτή της συγγραφέα Ρὸν Χάμπαρντ ὡς ἕνα ἰσχυρὸ δίκτυο μὲ βιτρίνα τὸ κοινωφελὲς ἀνθρωπιστικὸ ἔργο. Καὶ γρήγορα εἶχε ἔσοδα ἑκατομμυρίων δολαρίων, ποὺ τῆς ἐπιτρέπουν νὰ εἰσχωρεῖ παντοῦ. Ὅτι ὅμως σκοπός της εἶναι ὁ πλουτισμός, εἶναι φανερὸ ἀπὸ τὴ μόνη εἰλικρινὴ παραδοχὴ ποὺ ἀποδίδεται στὸν ἐκλιπόντα ἱδρυτή της. Εἶπε ὁ Ρὸν Χάμπαρντ: «Ἂν θέλει κάποιος νὰ γίνει πλούσιος, ὁ καλύτερος τρόπος γιὰ νὰ τὸ πετύχει εἶναι νὰ ξεκινήσει τὴ δική του θρησκεία».
Ἔτσι τὸ 1954 ξεκίνησε ὡς θρησκευτικὴ αἵρεση, ποὺ πρεσβεύει «τὴ μελέτη τῆς γνώσεως καὶ τῆς ἀλήθειας», καὶ ἐξελίχθηκε σὲ ἕνα ἰσχυρὸ παγκόσμιο δίκτυο μὲ βιτρίνα τὸ κοινωφελὲς ἀνθρωπιστικὸ ἔργο καὶ ἔσοδα ἑκατομμυρίων δολαρίων. Ὅμως μιὰ ψύχραιμη ἔρευνα τοῦ ἀμερικανικοῦ περιοδικοῦ Esquire (Μάιος 2006) ἀποκάλυψε ὅτι πρόκειται γιὰ ἐπικίνδυνη αἵρεση, σατανικὴ παγκόσμια συνωμοσία ἢ «πολὺ κακὸ γιὰ τὸ τίποτα».
Ἤδη ἀπὸ τὴν ὅλη δράση της ἀποδεικνύεται ὅτι εἶναι μιὰ μεγάλη ἀπάτη. Ἡ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ τῶν αἱρέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος τὴ χαρακτήρισε, καὶ πολὺ δικαίως, ὡς μία ἀπὸ τὶς πιὸ ἐπικίνδυνες καὶ ἀδίστακτες σέκτες τοῦ κόσμου. Ἐπισημαίνουμε ὅτι ἡ  Γαλλικὴ Δικαιοσύνη τὴν καταδίκασε καὶ ἄλλοτε. Ἐπέβαλε στὸ Κέντρο Διασημοτήτων τῆς Σαϊεντολογίας καὶ σὲ  βιβλιοθήκη τῆς ὁμάδας πρόστιμο 600.000 È. Ὁ δὲ ἱδρυτὴς τῆς γαλλικῆς πτέρυγας τῆς ὡς ἄνω ὀργανώσεως καταδικάσθηκε σὲ φυλάκιση δύο ἐτῶν καὶ πρόστιμο 30.000 È.
Αὐτὰ πρὸς γνώση τῶν Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν τῆς χώρας μας. Γιὰ νὰ μὴ βρεθοῦν μεταξὺ τῶν ἀπατηθέντων ἀπὸ αὐτὴ τὴ μεγάλη σύγχρονη ἀπάτη.

«Ο ΣΩΤΗΡ»15/04/2012