Αποκρυφισμός και νέες αιρέσεις

Μεγάλη η έξαρση του αποκρυφιστικού φαινομένου στην εποχή μας.  Απασχολεί όλες τις Ορθόδοξες Εκκλησίες ανά τον κόσμο και βέβαια ολόκληρη την Εκκλησία της Ελλάδος. Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε και Πανορθόδοξη Συνδιάσκεψη στην Ελλάδα, όπου κατατέθηκαν σοβαρές και επίσημες τεκμηριωμένες θέσεις, για το τι είναι ο Αποκρυφισμός και πώς μπορεί κάποιος να προφυλαχθεί.

Περισσότερα:

COACHING ΚΑΙ MENTORING - ΠΡΟΠΟΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Τοῦ κ. Ἰωάννου Μηλιώνη.
μέλους τῆς Πανελλήνιας Ένωσης Γονέων

Ο ό­ρος c­o­a­c­h­i­ng (προ­πό­νη­ση) προσ­δι­ο­ρί­ζει την κα­τάρ­τι­ση ή την α­νά­πτυ­ξη στην ο­ποί­α έ­να πρόσω­πο, που ο­νο­μά­ζε­ται «προ­πο­νη­τής» (c­o­a­ch), υ­πο­στη­ρί­ζει έ­ναν μα­θη­τή, για την ε­πί­τευ­ξη ε­νός συγ­κε­κρι­μέ­νου προ­σω­πι­κού ή ε­παγ­γελ­μα­τι­κού στό­χου. Ο μα­θη­τής κα­λεί­ται με­ρι­κές φο­ρές και «c­o­a­c­h­ee». Πε­ρι­στα­σια­κά, η κα­θο­δή­γη­ση μπο­ρεί να ση­μαί­νει μια ά­τυ­πη σχέ­ση με­τα­ξύ δύ­ο αν­θρώ­πων, εκ των ο­ποί­ων ο έ­νας έ­χει πε­ρισ­σό­τε­ρη εμ­πει­ρί­α και τε­χνο­γνω­σί­α α­πό τον άλ­λο και προ­σφέ­ρει συμ­βου­λές και κα­θο­δή­γη­ση, κα­θώς ο δεύ­τε­ρος δι­δά­σκε­ται

Περισσότερα:

Μαθήματα αποκρυφισμού στα Σχολεία Στέϊνερ

Μετάφραση-Επιμέλεια Ελένη Ζήνωνος

Με την ελεύθερη και άνετη φιλοσοφία του εκπαιδευτικού τους συστήματος, τα σχολεία Στέϊνερ αποτελούν εδώ και χρόνια μια εναλλακτική λύση για πολλούς γονείς στο θέμα της προσχολικής και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των παιδιών τους. Αλλά, σύμφωνα και με δημοσίευμα της Αγγλικής διαδικτυακής εφημερίδας Independent, κάποιοι απ’αυτούς τους γονείς έχουν εντοπίσει μια πιο σκοτεινή πλευρά των μαθημάτων που διδάσκονται στα λεγόμενα ελεύθερα σχολεία, ή σχολεία Βάλντορφ - Στάϊνερ (Waldorf –Steiner schools).

Περισσότερα:

Ο ΕΣΩΤΕΡΙΣΜΟΣ-ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΜΑΣ1

Του Οσιολ. Μοναχού π. Αρσενίου Βλιαγκόφτη, μέλους του Πνευμ. Συμβουλίου της Π.Ε.Γ.

(α’ μέρος)

Τι είναι ο εσωτερισμός;

Ο εσωτερισμός είναι μία έννοια πολυσήμαντη. Ας ξεκινήσουμε με μία περιγραφική πιο πολύ προσέγγιση.

Σύμφωνα με τους Georg Schmid και Georg Otto Schmid, «Οι εσωτεριστές θεωρούν τον εσωτερισμό ως μία πανάρχαια ανθρώπινη σοφία, ως πανάρχαια θρησκεία που είναι κρυμμένη στην ανθρώπινη ψυχή και που καταδιώκεται πάντοτε από τις επίσημες θρησκείες, αλλά δεν νικάται ποτέ. 

Περισσότερα:

ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΥΠΟ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

τοῦ Ἀρχιμ. Αὐγουστίνου Γ. Μύρου, Δρ Θ.

Ὁ Ἀποκρυφισμός, ἕνα ἀρχαῖο, πολύμορφο, ἀνθρωποκεντρικὸ καὶ δαιμονοκίνητο Σύστημα, ποὺ ἔχει τὶς ρίζες του στὴν πτώση τῶν πρωτοπλάστων, χαρακτηρίζεται ἀπὸ τὴν προσπάθεια νὰ ἱκανοποιήση τὴν βαθύτατη ἐπιθυμία τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὴν ἀπόκτηση τῆς ἀληθινῆς καὶ ἀπόκρυφης γνώσεως.

Ὁ μακαριστὸς πατὴρ Ἀντώνιος Ἀλεβιζόπουλος διακρίνει τὸν Ἀποκρυφισμὸ σὲ θεωρητικὸ καὶ πρακτικό. Ὁ θεωρητικὸς Ἀποκρυφισμὸς ἐμφανίζεται νὰ ἀπαντᾶ στὰ θεολογικὰ, κοσμοθεωριακὰ καὶ ἀνθρωπολογικὰ ἐρωτήματα, ἐνῶ ὁ πρακτικὸς καλύπτει ὅλες τὶς ἀπόκρυφες τεχνικές, «μὲ τὶς ὁποῖες οἱ ἀποκρυφιστὲς πιστεύουν ὅτι ἀνακαλύπτουν ἀπόκρυφες γνώσεις καὶ ὑποτάσσουν ἀπόκρυφες δυνάμεις, ποὺ χρησιμοποιοῦν γιὰ τοὺς σκοπούς τους»[1].

Περισσότερα:

ΤΟ ΡΕΪΚΙ ΣΥΜΒΙΒΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ ΠΙΣΤΙΝ;

Λέοντος Μπράνγκ, ∆ρος Θεολογίας

Τὸ Ρέϊκι ἐντάσσεται στὸν πρακτικὸ ἀποκρυφισµό. Μὲ τὸν ὅρο ἀποκρυφισµὸ προσδιορίζονται οἱ ἱκανότητες καὶ τὰ φαινόµενα ποὺ δὲν µποροῦν νὰ ἑρµηνευθοῦν µὲ βάση τὴν ἐπιστηµονικὴ σκέψη. Ναὶ µὲν τὸ Ρέϊκι δὲν παρουσιάζει ἐπίσηµα ἕνα σύστηµα ἑρµηνείας τοῦ κόσµου (χαρακτηριστικὸ τοῦ θεωρητικοῦ ἀποκρυφισµοῦ) - γι’ αὐτὸ καὶ ἀρνεῖται γιὰ τὸν ἑαυτό του ὅτι εἶναι θρησκεία - ἀλλὰ αὐτὸ δὲν µπορεῖ νὰ σηµαίνει ὅτι οἱ τεχνικὲς ποὺ χρησιµοποιεῖ δὲν εἶναι ἀποκρυφιστικές, ἕνα εἶδος «ἀπόκρυφης ἐπιστήµης».

Περισσότερα:

"Η διείσδυση του Αποκρυφισμού στον κόσμο των παιδιών"

apokr

Πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 16 Μαῒου 2015, τό ἀπόγευμα, στό Πνευματικό Κέντρο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Κοσμᾶ Ἀμαρουσίου, ἡμερίδα μέ τό ἀνωτέρω θέμα. Μετά τήν Ἀκολουθία τοῦ Ἑσπερινοῦ, ἀνεγνώσθη ὁ Χαιρετισμός τοῦ Σεβασμιωτάτου Ποιμενάρχου μας κ. Κυρίλλου. Ἐν συνεχεία παρουσιάσθηκαν τέσσερις ἐπίκαιρες εἰσηγήσεις τῶν:

α) Πρωτ/ρου Νικολάου Γαβαλᾶ, ἐφημερίου Ι.Ν Ἁγ. Ἀποστόλων Ψαλιδίου Ἀμαρουσίου, μέ θέμα: «Τό σκηνικό στή σύγχρονη νεανική μουσική».

β) Ἑλένης Βασσάλου, θεολόγου μέ θέμα: « Νεανικά ἀτοπήματα στό χῶρο τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ».

γ) Προδρόμου Μαυρίδου, ἐκπαιδευτικοῦ μέ θέμα: «Λίγο ἀπό τό κρυμμένο νόημα τῶν πολεμικῶν τεχνῶν» καί

δ) Ἰωάννου Μηλιώνη, μέλους Π.Ε.Γ μέ θέμα:« Βιβλία, περιοδικά, ταινίες,TV,παιγνίδια».

Περισσότερα:

Πρώην ἀστρολόγος: Οἱ ἀστρολόγοι εἶναι ὄργανα τοῦ διαβόλου!

apokr.

Ο ΑΠΟΚΡΥΦΙΣΜΟΣ εἶναι συνδυασµὸς δαιµονικῆς ἐνέργειας καὶ ἀπάτης. Καὶ τὰ δύο «προϊόντα» τοῦ διαβόλου.
Οἱ πολυπληθεῖς ἀστρολόγοι εἶναι οἱ πλέον «συνεπεῖς» ὑπηρέτες τοῦ διαβόλου, οἱ ὁποῖοι µέσῳ τῆς ἀπάτης τῆς ἀστρολογίας, προωθοῦν τὸν ἀποκρυφισµό, δηλαδὴ τὴ λατρεία τοῦ διαβόλου, στὶς πλατιὲς µᾶζες.

Περισσότερα:

Ἀποκρυφιστικαί προσεγγίσεις Βιβλικῶν δεδομένων

Ἡ περίπτωσις τοῦ Πνευματισμοῦ 

Τοῦ πρωτ. π. Βασιλείου Ἀ. Γεωργοπούλου, Ἐπικ. Καθ. Θεολογικῆς Σχολῆς Α.Π.Θ

 pnevmatismos

Ὁ Πνευματισμός τόσο στήν κλασική του μορφή ὅσο καί στή μεταγενέστερη ἐξέλιξή του, σέ ὅλες τίς παραλλαγές, ὅπως κι ἄν αὐτοπροσδιορίζεται (ἐπιστημονικός - ὑλιστικός – θρησκευτικός) ἀνήκει στόν σκληρό πυρήνα τοῦ Ἀποκρυφισμοῦ καί ἀποτελεῖ μία ἀπό τίς πλέον γνωστές μορφές ἔκφρασής του.

Καί στόν ἐν λόγῳ ἀποκρυφιστικό χῶρο δέν ἀπουσιάζουν περιπτώσεις ὅπου διάφορα γεγονότα καί χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς προσάγονται ἀπό τούς Πνευματιστές ὡς μαρτυρίες - ἀποδείξεις γιά τήν ὑποτιθέμενη ἀξιοπιστία τῶν ἰσχυρισμῶν τους.

Περισσότερα:

Όλοι φόρεσαν τα κέρατα (του διαβόλου) στα Grammys

kerata1

Προφανώς υπάρχουν αρκετά άτομα σε αυτόν τον κόσμο που ξοδεύουν τον χρόνο τους για να παρακολουθήσουν σκουπίδια του στυλ «τελετή απονομής βραβείων Grammy». 
Οι πολυδιαφημιζόμενες αυτές «τελετές» λειτουργούν τα τελευταία χρόνια, ως πλατφόρμα προώθησης του αποκρυφισμού, της χριστιανοφοβίας και της ομοφυλοφιλικής ατζέντας με ένα "γκλάμουρ" περιτύλιγμα. Στο φετινό
 show υπήρχε πληθώρα κεράτων που φόρεσαν στο κεφάλι τους με μεγάλη προθυμία και «ευθυμώντας» τα άτομα που πήγαν εκεί. 

Περισσότερα:

Tuesday the 21st. Joomla 2.5 Templates. Copyright © 2012. Παγκύπρια Ένωση Γονέων. | Developed by Logosnet.cy.net
Copyright 2012

©